Gyakran Ismételt Kérdések

Hogyan lehet igénybe venni a lakossági kommunális hulladékgazdálkodási közszolgáltatást?
A közszolgáltatás igénybevételének bejelentése írásban (postai úton, faxon vagy e-mailen), illetve személyesen ügyfélszolgálatunkon történhet. A bejelentéshez szükséges a Társaságunk által alkalmazott Adatváltozás bejelentő nyomtatvány kitöltése. Amennyiben az ügyintézésnél nem az ingatlantulajdonos jár el, meghatalmazás szükséges.

Miért kötelező a szolgáltatás igénybevétele?
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat kötelező feladata a hulladék gyűjtésére és szállítására a közszolgáltatást megszervezni, az ingatlantulajdonosnak, illetve a gazdasági tevékenységet folytató szervezetnek pedig kötelessége azt igénybe venni.

Nincs szemetem, nincs kukám, miért kell fizetnem?
Az Alkotmánybíróság 436/B/2003. AB határozata értelmében minden háztartásnál szükségszerűen keletkezik hulladék, melynek kötelező elszállítása során a szolgáltató részéről költségek merülnek fel akkor is, ha az edényzet üres, félig vagy teljesen van töltve. A ki nem helyezett edények esetében a kötelező rendelkezésre állás miatt a szolgáltató költségei szintén felmerülnek. „Nem életszerű, hogy a tulajdonos az ingatlan használata során rendszeresen, egyáltalán nem bocsát ki hulladékot, ezért a legkisebb méretű gyűjtőedény kötelező igénybevételének előírása és annak alapján a közszolgáltatási díj fizetése a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűsége elvének sérelmét nem idézi elő.”

A díjfizetési kötelezettség elmulasztása milyen következményekkel jár (2023.06.30-ig kiállított számlákra vonatkozóan)?
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. §-a alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. Ennek alapján a fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a szolgáltató a fenti jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint a díjhátralék adók módjára történő behajtását kezdeményezi az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) 2016.04.01 előtti hátralékokra vonatkozólag. 2016.04.01-jét követően keletkezett hátralékokat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. jogosult behajtás céljából átadni. A NAV ezt követően haladéktalanul intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében elsősorban a rendszeres jövedelemből történő letiltással, illetve ingó végrehajtása, továbbá végső esetben az ingatlanra vezetett végrehajtás útján.

A hulladéktároló edényemet közvetlenül a gyűjtés előtt szeretném kirakni. Megmondható-e 15-20 perces pontossággal, hogy mikor kerül sor a begyűjtésre?
A háztartási hulladék begyűjtését Társaságunk reggeli 7 órakor kezdi meg, így a hulladéktároló edények kihelyezéséről a fenti időpontokig gondoskodni kell. Társaságunk hetente azonos járatterv alapján gyűjti be a hulladékot. Egy adott településen belül azonban változhat az utcák ürítésének sorrendje, valamint külső körülmények is (időjárás, tehergépjármű meghibásodás, ünnepnapok miatti átszervezés, …) befolyásolhatják a lakosság által megszokott ürítési rendet, így kérjük, hogy a hulladékbegyűjtés reggeli kezdési időpontjáig a hulladéktároló edény kihelyezésével tegye lehetővé az ürítés elvégzését.

Üdülőtulajdonos vagyok. Miért kell 6 hónapot fizetnem?
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 47. §, (4) értelmében „Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át kell megállapítani.” Az Ön ingatlanával kapcsolatosan a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételét a települési önkormányzat rendeletileg 6 hónapos használati szezonban (április 1-től szeptember 30-ig, kivétel: Abádszalók: május 1-től október 31-ig) állapította meg, amely így összhangban van az éves díj 50%-ának megfizetésével, így további kedvezmény érvényesítésére nincs mód.

Lakatlan az ingatlanom. Miért kaptam utólag egy elmúlt időszak vonatkozásában számlát?
Azt az ingatlantulajdonost, aki egy adott időszak vonatkozásában mentességet kér a közszolgáltatási díj megfizetése alól, – mivel az ingatlan a jelzett időszakban lakatlan volt, és ezen időszakban az ingatlanon települési hulladék sem keletkezett, a szolgáltatást nem vette igénybe – Társaságunk mentesíti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól. Mivel a díj alapdíj része jelenleg nulla, ezért Társaságunk a mentesített ingatlanok után sem az alapdíjról, a mentességi kérelem befogadása miatt pedig sem az ürítési díjról nem állít ki számlát. A mentesített ingatlanok lakatlanságának tényét azonban visszamenőleg igazolni kell! Az igazolási kötelezettség vállalását aláírásával tudomásul vette a mentességi kérelmének benyújtásával. Társaságunk felé a lakatlanság tényének igazolására a mentesített időszakra vonatkozó a mindenkori hatályos, helyileg illetékes önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően nyújtja be az igazolást. Az igazolás elmulasztása miatt kiállított számláinkat nem áll módunkban stornózni még abban az esetben sem, ha számlánk hatására eljuttatja Társaságunkhoz az igazolásokat, mivel a késve érkezett elszámolásokat nem áll módunkban figyelembe venni.