Díjszabás

Kommunális hulladék begyűjtés díjai

Lakossági díjak (PDF)
Közületi díjak (2013.07.01-től) (PDF)
Szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsákok díja (PDF)

A kommunális hulladék begyűjtés díjai 2013.07.01-től nem változtak a 2013. évi “A rezsicsökkentések végrehajtásáról” szóló LIV. tv. értelmében.

Eseti kommunális többlet hulladék elszállításához vásárolható emblémás zsákok

Kenderes (PDF)
Kisújszállás (PDF)
Túrkeve (PDF)

Konténeres szállítás és bérleti díjai

Konténer díjak kommunális és biológiailag lebomló hulladék esetében (2021.01.01-jétől) (PDF)
Konténer díjak kevert építési és bontási hulladék és tiszta föld esetében (2021.01.01-jétől) (PDF)

Konténer díjak kevert építési és bontási hulladék és tiszta föld esetében (2023.01.01-jétől) (PDF)

Saját beszállítás díjai

Saját beszállítás díjai (2022.10.01-től) (PDF)

régebbi díjaink: Saját beszállítás díjai (2018.02.01-től 2022.09.30-ig) (PDF)
régebbi díjaink: Saját beszállítás díjai (2017.08.01-től 2018.01.31-ig) (PDF)

Hulladékgyűjtő edények

 Hulladékgyűjtő edények árai (PDF)

 

Önkormányzati mentesek településenként, időskorúak természetbeni támogatása

Besenyőtelek
Második félév mentes, 100 % edénytől függetlenül

Tiszaörs
100 %-ban mentes, edénytől függetlenül

Tiszafüred
60 l-es edény 50 %-ban mentes

A mentességet minden esetben a helyi önkormányzat állapítja meg, melyről határozatot hoz.

Szolgáltatás szüneteltetése

Ht.35.§.(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg

e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit.

Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól az az ingatlanhasználó, akinek használaton kívüli ingatlanán települési hulladéka nem keletkezik, életvitelszerűen nem lakja az ingatlant, az folyamatosan használaton kívül van (a továbbiakban: használaton kívüliség).

(2) Az ingatlanhasználónak a használaton kívüliséget a Közszolgáltató felé jelezni kell. Erre irányuló kérelmét a Közszolgáltatónál erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban nyújthatja be, a használaton kívüliség kezdő időpontját megelőzően legalább 30 nappal korábban.

(3) Az a természetes személy ingatlan tulajdonos, aki legalább 30 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanában – feltéve, hogy az ingatlant más sem használja életvitel szerűen a távolléte alatt – legfeljebb 90 napig mentesül a hulladékszállítási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

(4) A várható távollét időtartamát a távollét megkezdését megelőző 30 nappal a Közszolgáltató felé írásban kell bejelenteni. A szüneteltetést legfeljebb a 90. nap letelte előtt 15 nappal újra lehet írásban kérni.

(5) A távollét tényét hitelt érdemlően  igazolni kell, a mindenkori hatályos, helyileg illetékes önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően.

(6) Az igazolás elmaradása esetén a Közszolgáltató az engedélyezett időtartamra visszamenőlegesen kiszámlázza a hulladékszállítási közszolgáltatási díját az eredetileg nyilvántartott edényméretnek megfelelő mértékben.

(7) A mentességben részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 30 napon belül köteles értesíteni a Közszolgáltatót.

Települési hulladékszállítás díjfizetési módjai

2016.04.01 előtti szolgáltatási időszakra vonatkozó kintlévőség befizetése esetén:

Fizetési módok:

  • Átutalással történő fizetés esetén: 2016.04.01 előtti hulladékgazdálkodási díj hátralékát a következő  bankszámlaszámon (11745004-20092531) tudja pénzügyileg rendezni Társaságunk felé. Kérjük mielőtt átutalását elindítaná keresse ügyfélszolgálatunkat!
  • Készpénzben az ügyfélszolgálaton – elsősorban eseti jelleggel ajánlott a díjhátralék rendezése érdekében.

Fontos: minden befizetés azonosítása érdekében kérjük az ügyfélkód feltüntetését a befizető-azonosító vagy hivatkozás rovatban!

2016.04.01-jét követően:

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.állítja ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlát, melyből adódóan a díj beszedésére is az NHKV Zrt. jogosult. 

Bankszámlaszám: MKB 10300002-10654068-49020744

Csoportos megbízás esetén:

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt a közszolgáltatóktól, illetve ügyfelektől történő visszajelzése alapján  kiegészítette a csoportos beszedési megbízás (a továbbiakban: CSBM) fizetési móddal történő díjrendezésének folyamatát.
2018. július 1-vel bevezetésre került a központi CSBM bankszámlaszám 10300002-10654068-49021271, mely az alábbi beszedőkóddal (GIRO azonosító) rendelkezik A25456790T152.
Annak érdekében, hogy az ügyfelek számára még egyértelműbb legyen a csoportos beszedési megbízáshoz a felhatalmazások megadása (és biztosan az NHKV-s vevő (fizető) azonosító számot használják), kérjük, hogy az új felhatalmazás megadása során az ügyfelek a legutóbbi számla 3. oldalán szereplő vevő (fizető) azonosító számukat az „NHKV” előtaggal kiegészítve adják meg, ahogy ezt a számla 2., magyarázó oldalán látják (pl.: NHKV123456).
Az NHKV előtaggal kiegészített vevő (fizető) azonosító szám megadására vonatkozóan a számlák mellé tájékoztató levelet küld az NHKV Zrt az ügyfelek részére.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a székhelyünkön található ügyfélszolgálatunkon továbbra is rendelkezésükre állunk szíves ügyintézésük céljából.