Díjszabás

Kommunális hulladék begyűjtés díjai

Lakossági díjak (PDF)
Közületi díjak gazdálkodó szervezetek részére (PDF)

Intézmények, költségvetési szervezetek díjai (PDF)

A kommunális hulladék begyűjtés díjai 2013.07.01-től nem változtak a 2013. évi “A rezsicsökkentések végrehajtásáról” szóló LIV. tv. értelmében.

Eseti kommunális többlet hulladék elszállításához vásárolható emblémás zsákok díjai (2023.07.01-től) (PDF)


Konténeres szállítás és bérleti díjai

Konténeres koncessziós hulladék rendelések díjtáblája (Érvényes: 2023.07.10 – 2023.07.31) (PDF)

Konténer díjak kevert építési és bontási hulladék és tiszta föld esetében (PDF)


Saját beszállítás díjai

Hulladékkezelési díjak a Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központban (2023.07.14.-től visszavonásig)

régebbi díjaink: Saját beszállítás díjai (2022.10.01-től) (PDF)
régebbi díjaink: Saját beszállítás díjai (2018.02.01-től 2022.09.30-ig) (PDF)
régebbi díjaink: Saját beszállítás díjai (2017.08.01-től 2018.01.31-ig) (PDF)


Hulladékgyűjtő edények

 Hulladékgyűjtő edények árai (PDF)

 

Önkormányzati mentesek településenként, időskorúak természetbeni támogatása

Besenyőtelek
Második félév mentes, 100 % edénytől függetlenül

Tiszaörs
100 %-ban mentes, edénytől függetlenül

Tiszafüred
60 l-es edény 50 %-ban mentes

A mentességet minden esetben a helyi önkormányzat állapítja meg, melyről határozatot hoz.

Szolgáltatás szüneteltetése

Ht.35.§.(1) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg

e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit.

Mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól az az ingatlanhasználó, akinek használaton kívüli ingatlanán települési hulladéka nem keletkezik, életvitelszerűen nem lakja az ingatlant, az folyamatosan használaton kívül van (a továbbiakban: használaton kívüliség).

(2) Az ingatlanhasználónak a használaton kívüliséget a Közszolgáltató felé jelezni kell. Erre irányuló kérelmét a Közszolgáltatónál erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban nyújthatja be, a használaton kívüliség kezdő időpontját megelőzően legalább 30 nappal korábban.

(3) Az a természetes személy ingatlan tulajdonos, aki legalább 30 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanában – feltéve, hogy az ingatlant más sem használja életvitel szerűen a távolléte alatt – legfeljebb 90 napig mentesül a hulladékszállítási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

(4) A várható távollét időtartamát a távollét megkezdését megelőző 30 nappal a Közszolgáltató felé írásban kell bejelenteni. A szüneteltetést legfeljebb a 90. nap letelte előtt 15 nappal újra lehet írásban kérni.

(5) A távollét tényét hitelt érdemlően  igazolni kell, a mindenkori hatályos, helyileg illetékes önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően.

(6) Az igazolás elmaradása esetén a Közszolgáltató az engedélyezett időtartamra visszamenőlegesen kiszámlázza a hulladékszállítási közszolgáltatási díját az eredetileg nyilvántartott edényméretnek megfelelő mértékben.

(7) A mentességben részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 30 napon belül köteles értesíteni a Közszolgáltatót.

Települési hulladékszállítás díjfizetési módjai

2016.04.01 előtti szolgáltatási időszakra vonatkozó kintlévőség befizetése esetén:

Fizetési módok:

  • Átutalással történő fizetés esetén: 2016.04.01 előtti hulladékgazdálkodási díj hátralékát a következő  bankszámlaszámon (11745004-20092531) tudja pénzügyileg rendezni Társaságunk felé. Kérjük mielőtt átutalását elindítaná keresse ügyfélszolgálatunkat!
  • Készpénzben az ügyfélszolgálaton – elsősorban eseti jelleggel ajánlott a díjhátralék rendezése érdekében.

Fontos: minden befizetés azonosítása érdekében kérjük az ügyfélkód feltüntetését a befizető-azonosító vagy hivatkozás rovatban!

2016.04.01-jét követően:

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.állítja ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlát, melyből adódóan a díj beszedésére is az NHKV Zrt. jogosult. 

Bankszámlaszám: MKB 10300002-10654068-49020744

Csoportos megbízás esetén:

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt a közszolgáltatóktól, illetve ügyfelektől történő visszajelzése alapján  kiegészítette a csoportos beszedési megbízás (a továbbiakban: CSBM) fizetési móddal történő díjrendezésének folyamatát.
2018. július 1-vel bevezetésre került a központi CSBM bankszámlaszám 10300002-10654068-49021271, mely az alábbi beszedőkóddal (GIRO azonosító) rendelkezik A25456790T152.
Annak érdekében, hogy az ügyfelek számára még egyértelműbb legyen a csoportos beszedési megbízáshoz a felhatalmazások megadása (és biztosan az NHKV-s vevő (fizető) azonosító számot használják), kérjük, hogy az új felhatalmazás megadása során az ügyfelek a legutóbbi számla 3. oldalán szereplő vevő (fizető) azonosító számukat az „NHKV” előtaggal kiegészítve adják meg, ahogy ezt a számla 2., magyarázó oldalán látják (pl.: NHKV123456).
Az NHKV előtaggal kiegészített vevő (fizető) azonosító szám megadására vonatkozóan a számlák mellé tájékoztató levelet küld az NHKV Zrt az ügyfelek részére.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a székhelyünkön található ügyfélszolgálatunkon továbbra is rendelkezésükre állunk szíves ügyintézésük céljából.