Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok
II. Tevékenységre és működésre vonatkozó adatok
III. Gazdálkodási adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

(2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint)

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, központi elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Frissítve: 2019.09.19.

I.2.  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
(Társaságunk Szervezeti és Működési Szabályzata hamarosan elérhető lesz letölthető formában.)
Frissítve: 2019.09.22.

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Frissítve: 2019.09.19.

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Frissítve: 2019.09.19.

I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Frissítve: 2019.09.19.

I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

I.7.  A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke-
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

I.8.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

I.9.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat , a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

I.10.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

I.11. A közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Frissítve: 2019.09.19.

II. Tevékenységre és működésre vonatkozó adatok

(2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint)

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes
Frissítve: 2019.09.19.

II. 2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II.3.  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II.4.  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II. 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Frissítve: 2019.09.19.

II. 6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai
Frissítve: 2019.09.19.

II. 7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II. 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II. 9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II. 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Frissítve: 2019.09.19.

II. 14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II. 15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II. 16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II. 17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II. 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Frissítve: 2019.09.19.

II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

III. Gazdálkodási adatok

2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint

III.1.A közfeladatot ellátó szerv éves a költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
Éves beszámoló a 2018. évi üzleti évről
Független könyvvizsgálói jelentés a 2018. évi beszámolóról
Frissítve: 2019.09.24.

III.2. Alkalmazottak és vezető tisztségviselők létszáma és személyi juttatása 2019.II. negyedév
Frissítve: 2019.09.24.

III. 3 a közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezetett lemond – Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az állam, háztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdasági összefüggő szerződések Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

III. 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) – Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított 5 millió forintot meghaladó kifizetések- Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

III. 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása – Az NHSZ TISZA Nonprofit KFT.-nél jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
2019. évi beszerzési terv
Frissítve: 2019.09.19.