Adatkezelési tájékoztató

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. számára fontos az Ügyfelek adatainak bizalmas és jogszabályi feltételekkel összhangban álló kezelése. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a megszerzett személyes adatokat kizárólag a hatályos jogszabályi és önkormányzati rendelkezésekkel összhangban használja fel, azokat jogosulatlan személyek számára ne tegye hozzáférhetővé.

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy jelenlegi és jövőbeli Ügyfeleinket tájékoztassuk a kezelhető személyes adataik köréről, megismertessük velük a NHSZ Tisza Nonprofit Kft. adatkezelési és feldolgozási eljárását, a jogorvoslati lehetőségeket.

Az irányadó jogszabályi rendelkezések a következők:
Az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete
Információ az önrendelkezés jogáról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Személyes adat:
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

1. A személyes adat kezelésének jogalapja
A személyes adat kezelésének jogalapja kizárólag a törvény vagy helyi önkormányzat rendeletének kötelező előírása, illetve az Ügyfél kifejezett hozzájárulása.
Ennek következtében a közszolgáltatás igénylésekor az ügyfél az adatkezeléséhez, adatfeldolgozásához az iratok aláírásával egyértelmű hozzájárulását adja.
Az adatkezelés Társaságunknál számítógépes és manuális módon történik.

2. A személyes adatok kezelésének célja
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj és díjhátralék adók módjára történő behajtásának biztosítása érdekében az ingatlantulajdonos személyes adatainak (név, cím, születési idő, születési hely, anyja neve, adóazonosító jel, bankszámlaszám, telefonszáma, e-mail címe) tárolása.

3. A személyes adatok kezelése
Társaságunk gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatok védelme kiterjed különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal vagy törlés, illetve sérülés vagy a megsemmisülés megakadályozására és megelőzésére.
Ügyfeleink érdekeinek védelme érdekében telefonon ügyfeleink személyére vonatkozó információkat nem adunk ki.
Személyes adatokat harmadik személy részére csak szerződésben meghatározott esetekben adunk ki, illetve a jogszabályban meghatározott Hatóságok részére. (Nyomozóhatóság, Bíróság, Közjegyző, Adóhatóság, Végrehajtó)
Ezen rendelkezésben meghatározottak kapcsán az adatszolgáltatásról az Ügyfelet az adatszolgáltató NHSZ Tisza Nonprofit Kft. nem tájékoztathatja.
Minden más, ezen túli adatszolgáltatásról Társaságunk köteles az Ügyfelet is értesíteni.

4. Az érintett jogai gyakorlásának biztosítása
Az Ügyfél kérelmére a NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 15 napon belül, de jelentős terjedelmű, vagy nagyszámú adat esetén 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A tájékoztatás az adatszolgáltatás terjedelmétől függően térítésmentes illetve térítés köteles.

5. Hamis, hamisított adatok felhasználásának ellenőrzése
Az Ügyfél köteles a közszolgáltatás igénylésekor a közszolgáltatás fennállásáig, illetve tartozása rendezéséig a NHSZ Tisza Nonprofit Kft. számára a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni.
Társaságunk a szolgáltatott adatok valódiságát a jogszabályok betartása mellett a közszolgáltatás, illetve a tartozás fennállásáig bármikor ellenőrizheti.
A NHSZ TISZA Nonprofit Kft. az Ügyfél arcképes személyazonosító okmányairól, valamint az Ügyfél által Társaságunk részére benyújtott bármely egyéb dokumentumról az ügyfél-azonosítás során, illetve a közszolgáltatás ideje alatt az Ügyfél előzetes hozzájárulása mellett bármikor fénymásolatot készíthet, és azt kockázatkezelés, személyes adatok egyezőségének ellenőrzése céljából, a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tárolhatja, kezelheti és felhasználhatja.

6. Adatkezelő partnereink
A hulladékkezelési közszolgáltatás esetében adatfeldolgozóként működik közre:
– Nemzeti Adó és Vámhivatal
– Települések Önkormányzatai
– Magyar Posta Zrt.

7. Jogorvoslat
Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos sérelmeivel az Ügyfél, az illetékes Bírósághoz, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, a Békéltető Testülethez vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.
Nyilvántartási szám:
Hulladékkezelési közszolgáltatás: NAIH-95936/2016.
Elektronikus megfigyelés: NAIH-117223/2017.

8. Felettes szervek

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatal – Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
(5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt.4., 5002 Szolnok, Pf.25.)

9. Belső adatvédelmi felelős
+36 59 510-011

10. Adatbáziskezelő szoftver
Alkalmazás megnevezése: Servantes Integrált vállalati szoftverrendszer
Bevezetés éve: 2011
Bevezető, fejlesztő cég: Parallel Kft.
Funkcionalitás:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos lakossági és közületi ügyfelek adatainak nyilvántartása, kezelése
Lakossági számlázás
Közületi szerződések nyilvántartása, kezelése
Közületi számlázás
Járatszámok kezelése
Banki és készpénzes pénzforgalom kezelése
Csoportos beszedési megbízás kezelése
Hátralékkezelés
Fizetési felszólítás
Behajtási ügyek kezelése
Főkönyvi könyvelés
Analitikus nyilvántartási rendszerek

Nyilvántartott adatok:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos lakossági és közületi ügyfelek adatai
Szállítói partnerek adatai

Adatkezelés jogalapja:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
75.§.: A személyhez fűződő jogokról
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény
Helyi önkormányzati rendeletek